Ochrana osobních údajů - plné znění

Internetový obchod www.lamda.cz

společnosti

Lamdaprint CZ s.r.o.

Lednická 17, 198 00 Praha 9 – Kyje,
IČO: 27083764, DIČ: CZ27083764
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 95026

 

dodržuje při uchovávání osobních údajů všechna ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění ( Zákon o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a o změně některých zákonů), a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a Úmluvy č. 108 (ratifikováno Českou republikou 29. května 2001) o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat.
Společnost Lamdaprint CZ s.r.o. je podle zákona § 16 uvedeného zákona č.101/2000 Sb. registrovaným správcem osobních údajů pod registračním číslem 00033617

 

 1. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu uděleného souhlasu v elektronické podobě automatizovaným způsobem a nejsou předávány dále.
 2. Registrovaný kupující nebo spotřebitel může své osobní údaje měnit a kontrolovat ve svém on-line profilu – účtu, neregistrovaný kupující nebo spotřebitel tak může učinit žádostí, poslanou na e-mail: eshop@lamda.cz
 3. O vymazání svých osobních údajů kupující může požádat prodávajícího výhradně písemnou formou, zaslanou doporučeným dopisem na adresu sídla prodávajícího.
 4. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů, aby bylo možné a realizovat práva a povinnosti kupní smlouvy, vést případný uživatelský účet a zasílat obchodní sdělení.
  1. Osobními údaji jsou:
   • jméno a příjmení, titul
   • adresa bydliště – sídla
   • doručovací adresa
   • E-mailová adresa
   • telefonní číslo
   • IČO – identifikační číslo
   • DIČ – daňové identifikační číslo
  2. Kupující je povinen své osobní údaje při registraci, ve svém uživatelském účtu i při objednávce prováděné z webového rozhraní obchodu uvádět správně a pravdivě. O případné změně svým osobních údajů je také povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího.
  3. Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou správné a přesné a že tyto údaje poskytl dobrovolně.
 5. Pokud kupující nezvolí jinou možnost, pak souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím i pro případné zasílání informací a obchodních sdělení, která mu prodávající může zasílat na e-mailovou adresu. Souhlas se zasíláním informací a obchodních sdělení může kupující kdykoliv odvolat a zrušit výslovným a určitým písemným sdělením e-mailem nebo doporučeným dopisem.
  Nesouhlas se zasíláním informací a obchodních sdělení není důvodem, který by znemožňoval uzavření kupní smlouvy.
 6. Smlouvy, které byly mezi prodávajícím a kupujícím uzavřeny, prodávající archivuje v elektronické podobě a jsou přístupné pouze prodávajícímu.
 7. Prodávající může zpracováním osobních údajů pověřit třetí osobu.
 8. Mimo osob, které přepravují zboží, nebude prodávající osobní údaje kupujícího předávat žádným jiným třetím osobám
 9. Pokud by se kupující domníval, že prodávající nebo prodávajícím pověřený zpracovatel provádí zpracování osobních údajů kupujícího v rozporu se zákonem nebo ochranou soukromého i osobního života kupujícího, může
  • - požádat prodávajícího o vysvětlení
  • - požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel tento stav napravil
  Prodávající je povinen kupujícímu vysvětlení podat a případný stav, který by porušoval zákon, bez prodlení napravit.
 10. Pokud kupující požádá o informace o zpracování jeho osobních údajů, je prodávající povinen mu takovou informaci poskytnout. Prodávající v takovém případě právo požadovat na kupujícím přiměřenou úhradu, která nepřevyšuje náklady, které mu s poskytnutím informace vznikly.