Reklamační řád - plné znění

internetového obchodu www.lamda.cz

společnosti

Lamdaprint CZ s.r.o.

Lednická 17, 198 00 Praha 9 – Kyje,
IČO: 27083764, DIČ: CZ27083764
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95026

 

1./ Práva a povinnosti prodávajícího i kupujícího vzhledem k vadnému plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, především pak ustanoveními § 1914 1925, § 2099 2117 a § 2161 2174 občanského zákoníku a dále § 13, § 30 36 zákona o ochraně spotřebitele.

 

2./ Prodávající odpovídá za to, že zboží nemá při převzetí kupujícím vady. Prodávající také zodpovídá za to, že v době, kdy kupující zboží převzal

 • má zboží vlastnosti, které si obě strany ujednaly a pokud takové ujednání chybí, pak že zboží vlastnosti, které prodávající uvedl a popsal v nabídce nebo reklamě a které kupující očekával s ohledem na povahu zboží
 • je zboží vhodné k účelu, který prodávající uvádí nebo ke kterému se používá
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • zboží odpovídá jakostí, kvalitou nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, pokud jakost, kvalita nebo provedení je určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
 • zboží vyhovuje požadavkům platných právních předpisů

 

3./ Pokud se vada projeví v období 6 měsíců od převzetí zboží, předpokládá se, že zboží bylo vadné již při jeho převzetí.

 

4./ U spotřebního zboží je kupující – spotřebitel – oprávněn uplatňovat právo z vady.

 

a/ Právo z vady zboží je možné uplatnit do doby 24 měsíců od jeho převzetí s výjimkami

  • zboží prodávané za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána
  • na opotřebení zboží, které bylo způsobené jeho obvyklým používáním
  • u použitého zboží za vady, odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo při převzetí kupujícím
  • pokud to vyplývá ze samotné povahy a používání zboží

 

b/ Záruční doba 24 měsíců výlučně platí pouze v případě, kdy je kupujícím spotřebitel – pokud je kupujícím podnikatel, pak tato záruční doba neplatí a její délka i reklamace se řídí jinými právními předpisy.


c/ Záruční doba začíná běžet od chvíle předání zboží kupujícímu.

 

d/ Kupující nemá právo ze záruky, pokud byla vada zboží způsobena vnější událostí nebo tzv. vyšší mocí po jeho převzetí

 

5./ Práva, která plynou z vadného plnění, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla, provozovny nebo obchodu, kde je přijetí reklamace s ohledem na sortiment možné.

 

a/ Za dobu uplatnění reklamace se považuje doba, kdy prodávající od kupujícího obdržel reklamované zboží.

 

b/ Dopravu nebo jiný způsob doručení reklamovaného zboží prodávajícímu zajišťuje kupující, který zboží reklamuje. Pokud je reklamace oprávněná, kupující právo na přiměřenou náhradu dopravného nebo nákladů na doručení, pokud ovšem výši svých finančních nákladů prokáže.

 

c/ Kupující uplatňuje svoji reklamaci s informacemi a specifikacemi o vadě zboží, nekompletnosti dodávky apod.

 

d/ Prodávající v souladu s reklamačním protokolem potvrdí kupujícímu do 14 dnů od přijetí reklamace písemnou formou uplatnění práva z vadného plněnía způsobu řešení.

 

6./ Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží vadu nebo pokud vadu sám způsobil. 

 

a/ Pokud je vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, kupující právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, pokud to ale je vzhledem k povaze vady přiměřené. Pokud se vada týká jen nějaké součásti zboží, může kupující požadovat pouze výměnu této součásti. Není-li možné dodat nové zboží bez vady nebo chybějící zboží, případně vadnou součást zboží, může kupující od smlouvy odstoupit.
Pokud je vzhledem k povaze vady odstoupení od smlouvy neúměrné, především je-li možné vadu odstranit bez zbytečného odkladu, kupující právo na

  • bezplatné odstranění vady opravou zboží

nebo

  • přiměřenou slevou z kupní ceny.

Kupující sdělí prodávajícímu při oznámení vady bez zbytečného odkladu, které řešení odstranění vady si zvolil a tuto volbu nemůže dále bez souhlasu prodávajícího měnit. Změna bez souhlasu prodávajícího je možná pouze v případě, kdy kupující žádal opravu vady, která se ale později projevila jako neopravitelná. 

Pokud prodávající neodstraní vady v přiměřené době nebo pokud oznámí kupujícímu, že vady nelze odstranit, může kupující požadovat přiměřenou slevu, případně odstoupit od kupní smlouvy.
V případě, že kupující si své právo na odstranění vady nezvolí včas, stejná práva, jako když se jedná o nepodstatné porušení kupní smlouvy.
Kupující spotřebitel právo na přiměřenou slevu také v případě, kdy mu prodávající není schopen dodat nové zboží bez vady, vyměnit součást zboží nebo zboží opravit, a také v případě, kdy prodávající věc nenapraví v přiměřené době nebo by náprava kupujícímu spotřebiteli způsobila značné obtíže.

 

b/ Pokud je vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, kupující právo na

  • odstranění vady

nebo

  • přiměřenou slevu z kupní ceny.

Kupující sdělí prodávajícímu při oznámení vady bez zbytečného odkladu, které řešení odstranění vady si zvolil a tuto volbu nemůže dále bez souhlasu prodávajícího měnit. Změna bez souhlasu prodávajícího je možná pouze v případě, kdy kupující žádal opravu vady, která se ale později projevila jako neopravitelná.
Kupující spotřebitel právo na přiměřenou slevu také v případě, kdy mu prodávající není schopen dodat nové zboží bez vady, vyměnit součást zboží nebo zboží opravit, a také v případě, kdy prodávající věc nenapraví v přiměřené době nebo by náprava kupujícímu spotřebiteli způsobila značné obtíže.

 

c/ Právo na dodání nového zboží bez vady nebo výměnu součásti zboží kupující i v případě, kdy je vada odstranitelná, ale i tak nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady i po opravě, případně pro větší počet vad. V tomto případě může kupující i odstoupit od kupní smlouvy.

 

d/ Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady původně dodané zboží

 

7./ Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje kupující – spotřebitel u prodávajícího na adrese: eshop@lamda.cz 

     

      Lamdaprint CZ s.r.o.

      K Bílému vrchu 2960/8, 194 00 Praha 9 – Horní Počernice

 

a/ Za dobu, kdy byla reklamace uplatněna, se považuje doba – den a čas – kdy se prodávající o reklamaci dozvěděl.

 

b/ Prodávající rozhoduje o reklamaci bez odkladu nejpozději do 3 pracovních dnů. Tuto dobu je možné přiměřeně prodloužit, pokud prodávající předává zboží k odbornému posouzení vady. 

 

c/ Reklamaci prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 pracovních dnů od uplatnění reklamace, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném termínu. Po marném uplynutí této doby spotřebitel stejná práva, jako kdyby se jednalo o vadu neodstranitelnou.

 

d/ Prodávající spotřebitele písemně e-mailem nebo dopisem vyrozumí o přijetí reklamace a způsobu a lhůtě jejího vyřešení.

 

e/ Pokud byla reklamace oprávněná, spotřebitel nárok na náhradu přiměřených nákladů, které mu reklamací vznikly a které může prokázat.
V případě, kdy reklamace byla neoprávněná, nemá spotřebitel žádný nárok na náhradu nákladů, které na reklamaci vynaložil.
Prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které mu s vyřizováním reklamace vznikly, pokud ze strany spotřebitele nedošlo k takovému jednání, z kterého by plynulo, že se jednalo o pokud o zneužití nebo zneužití uplatnění práva na vady.

 

8./ Prodávající v případě sporu upřednostňuje jeho smírné řešení a spotřebitel se může s případnou stížností obracet přímo na obchodního ředitele prodávajícího písemnou formou na e-mail: pavel@lamda.cz  nebo dopisem na adresu:

 

Lamdaprint CZ s.r.o.

Lednická 17, 198 00 Praha 9 – Kyje

Všeobecný reklamační řád pro reklamace tonerů, inkoustových náplní, barvících pásek a transferových fólií

1./ V případě reklamace kompatibilního toneru, inkoustové náplně, barvící pásky nebo transferové fólie ( dále jen „zboží“ )


a/ Napište na e-mail: eshop@lamda.cz 
Ve zprávě uveďte

  • jméno a příjmení / název společnosti
  • kontakt
  • adresu
  • typ toneru / náplně / barvící pásky / tranfer fólie
  • typ zařízení – tiskárna, pokladna, fax, kalkulačka, psací stroj…
  • OEM kód
  • popis závady
  • umístění zařízení – místo, adresa – pro případné zaslání nového zboží

 

b/ Volejte hot-line spol. Lamdaprint CZ s.r.o.: +420 602 323 547

 

c/ Vyplňte reklamační protokol – k stažení ZDEa zašlete ho společně s reklamovaným zbožím na adresu:
Lamdaprint CZ s.r.o. - sklad, Dostojevského 3351/1, 702 00 Ostrava

 

2./ Kupujícímu se doporučuje, aby si při nákupu nebo přebírání zboží např. od pošty nebo přepravní společnosti pečlivě zkontroloval balení a v případě poškození obalu tuto skutečnost zaznamenal do protokolu již při přebírání zboží, případně převzetí odmítl z důvodu poškození obalu.  
Kupující by o takové skutečnosti měl informovat prodávajícího e-mailem na adresu eshop@lamda.cz nebo telefonicky na čísle: +420 602 323 547


3./ Při reklamaci nekvalitního nebo defektního tisku je nutné společně s reklamovaným zbožím předložit i vzorek tisku, na kterém je reklamovaná vada patrná. Bez takového tisku nelze reklamaci přijmout a vyřídit.

 

4./ Mechanicky poškozené zboží je nutné reklamovat nejpozději do 2 pracovních dnů od projevení vady. Reklamace po uplynutí této doby nebudou vyřizovány.

 

5./ Reklamaci zboží nelze uplatnit, pokud s ním bylo nesprávně manipulováno, bylo nesprávně použito například špatným vložením do zařízení, nebo bylo použito v jiném zařízení, než pro které je určeno.

 

6./ Zboží, u kterého není kupující schopen prokázat jeho nákup např. paragonem, pokladním dokladem, fakturou, dodejkou, dodacím listem, není možné v reklamačním řízení vyřizovat.

 

7./ V případě, že zboží způsobí kupujícímu závadu na zařízení, pro které bylo určeno, oznámí kupující tuto skutečnost prodávajícímu e-mailem na adresu eshop@lamda.cz nebo telefonicky na čísle: +420 602 323 547 a následně bude domluven okamžitý způsob řešení. Opravy zařízení, které si kupující zajistí sám, bez vědomí prodávajícího, nemohou být nijak refundovány.